معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

انسان.طبیعت.معماری(دانلود)

پروژه آماده ارائه معماری پایدار(معماری هنگام با طبیعت)  برای درس انسان.طبیعت.معماری .  

دانشجویانی که مایلند این فایل را دریافت کنند بر روی دانلود کلیک کنند.  (منتظر نظرات شما هستیم)

تعاریف ساخت و سازپایدار

ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است: «مدیریت یک محیط پاک و سالم براساس بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی و اصول اکولوژیکی» که هدف از طراحی ساختمانهای پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است.