معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

طراحی ۴ بیمارستان - مطالعات روانشناسی

 

دانشجویانی که این ترم طرح ۴ بیمارستان دارنند. قبل از طراحی یک بیمارستان باید با محیط آن آشنا شوند که این فایل مطالعاتی در مورد تاثیر روانی رنگها بر بیماران و محیط بیمارستان را بررسی میکند.

 

برای دریافت فایل بر روی دانلود کلیک کنید.